Zatvori

Informacija

Molimo, pričekajte trenutak!

Novosti

GARANCIJA 2 godine-TOP ENERGY

25.1.2017.
Datum reklamacije: serijski broj:
Vrsta reklamacije: po računu:
Prodavač:
Tip akumulatora: jamstvo:2 god.
korištenje-solarni sustav i auto akumulatori

Sigurnosne mjere:U akumulator su ugrađeni materiali koji zbog nepravilne oporabe mogu biti štetni po čovjeka i okolinu.Akumulatorska kiselina je jako nagrizajuća te: Ukoliko dospije na tijelo ili oči treba se temeljito isprati vodom po potrebi potražiti pomoć liječnika. Prilikom rada sa akumulatorom treba koristiti zaštitne rukavice i naočale. Paziti kod demontaže i montaže na nagib akumulatora da kiselina ne iscuri kroz odzračne otvore. Akumulator puniti izvan dohvata djece. Prilikom punjenja akumulatora oslobađa se plin PRASKAVAC koji je eksplozivan,te je: Zabranjeno pušiti u blizini akumulatora. Zabranjeno prilaziti plamenom i izbjegavati svako iskrenje. Preporučivo izbjegavati paljenje motora pri rukovanju električnim instalacijama. Nikakvi metalni predmeti ne smiju biti između polnih izvoda jer isti mogu izazvati kratki spoj Zbog očuvanja okoliša,otpadni akumulator se ne smije odlagati u kućno smeće. Obratite se serviano radionici ili trgovini koji će zbrinuti dotrajali akumulator jer je akumulator reciklažni proizvod. Snaga akumulatora deklarirana je u Ah C100(vrijeme pražnjenja 100h) i struja pražnjenja ne smije preći 1/5 kapaciteta ili 20% tj. Akumulator 100Ah-12V ne smije se prazniti preko 1/5 kapaciteta(20Ax12V=240W) tj. Akumulator 300Ah-12V ne smije se prazniti preko 20%(60Ax12V=720W) itd.ovisno o snazi akumulatora tj prilikom pražnjenja ili punjenja istog ukoliko dođe do oštećenja neće se priznati garancija na taj način uništenim ćelijama. Uputa za održavanje i uporabu akumulatora: Skladištenje: akumulator se skladišti u čistoj,suhoj i prozračnoj prostoriji zaštićen od izravnog djelovanja sunca.Relativna vlažnost prostorije ne smije prelaziti 80%.Stavljanje akumulatora u funkciju i startanje akumulatora: Prije demontaže starog akumulatora i montaže novog akumulatora vodite računa da: da su svi potrošači isključeni,da elektroničke memorije mogu izgubiti podatke za što ne odgovaramo. Prije vađenja stargog akumulatora prvo odpojite kabel koji je priključen na –(minus) pol akumulatorama zatim onaj koji je spojen na +(plus). Pri demonotaži akumulatora voditi računa da ne izazovete kratki spoj između polova. Prilikom vađenja pazite da akumulator ne naginjete, te da ne dođe do istjecanja kiseline koja može oštetiti kućište akumulatora i vozilo.Očistite kableske priključke i ako su dotrajali zamijenite novim. Prije ugradnje novog akumulatora očistite akumulator od nečistoća,skinite plastične štitnike sa polnih izvoda,odvrnite čepove i provjerite razinu elektrolita(nije potrebno kod suhih,AGM i GEL). Važno:razina elektrolita mora biti 10-15mm iznad ploče akumulatora, te ako to nije sbuca nadolijte destiliranu vodu.Nakon kontrole tekućine zatvorite čepove i novi akumulator pažljivo stavite u ležište te ga dobro mehanički učvrstite.Nakon toga pažljivo priključite kabel na + pol akumulatora a zatim na – pol akumulatora. Kabel s polom treba pritegnuti sa se uspostavi električna veza. Ako postoje cjevčice za održavanje utaknite ih u odzračne rupe.Ako postoji samo jedna cijev za odzračivanje nasuprot postavljeni otvor treba zatvoriti čepove. Nakon priključena kabelskih priključaka polove lagano premažite slojem vazelina. Nakon navedenog akumulator je spreman za pokretanje vozila. Pokretanje motornog vozila smije trajati najviše 5 sekundi kontinuirano, a do idućeg startanja pričekajte 1 minutu. Ako se takvim višestrukim startanjem akumulator isprazni treba ga dopuniti izvana, te provjeriti ispravnost instalacija. Ponekad se vozilo može pokrenuti i preko drugog akumulatora koji je ugrađen u drugo vozlilo i koji je napunjen. Tada prvo priključite + pol ispražnjenog akumulatora na + pol akumulatora koji je pun i koji predtavlja strujni izvor. Zatim – pol napunjenog akumulatora na neki metalni dio koji nije izoliran(motor) i koji je udaljen oko pola metra od akumulatora da ne bi izazvali iskrenje. Dopunjanvanje akumulatora vrši se istosmjernom strujom preko ispravljača izvan vozila u prozračnom prostoru. Pozitivan pol ispravljača spojiti na positiva pol akumulatora a negativan pol ispravljača na negativan pol akumulatora. Struja punjena u amperima iznosi 1/10 kapaciteta akumulatora (Ah). Paziti da maximalni napon punjenja bude do 14,4V a max temperatura elektrolita 45 stupnjeva C. Ako dođe do prekoračenje ovih vrijednosti smanjiti struju punjenja ili napraviti kraći prekid punjenja. Napunjenost akumulatora najjednostavnije odrediti mjerenjem gustoće elektrolita. Ona je kod punog akumulatora u granicama 1,275 do 1,29 grama /cm3 što ovisi o temperaturi. Održavanje akumulatora i vijek trajanja akumulatora: Akumulatori Sole,Victron Energy u slučaju potrebe i slabog rada akumulatora potrebno je izvršiti kontrolu akumulatora: kontrola priključnih klema i kablova. Kontrola visine elektrolita u akumulatoru. Dolijevanje destrilirane vode potrebno je ako je razina elektrolita ispod razine propisane(10-15m iznad ploče). Gubitak vode akumulatora nastaje kod vozila kojima električne instalacije nisu ispravne,te se vrši prepunjavanje ili vozilo prevaljuje velike udaljenosti. Kod takvih vozila je nužno provjeriti razinu elektrolita češće. Inače kod normalnih uvjeta došlo bi do vidnog snjiženja nakon 2-3 godine. Električki ispražnje akumulator ne smije stajati duže od dva dana jer dolazi do sulfizacije i njegova uništenja. Ako se akumulator ne koristi potrebno ga je električki dopunjavati svaka 3 mjeseca.

Jamstvo na navedene akumulatore je 2 god.uz obavezan pregled i produženje garancije nakon 12 mjeseci koje se naplaćuje 10 KM kod ovlaštenog servisa Sole doo Posušje.

Prosječni vijek trajanja naših akumulatora uz pravilnu uporabu iznosi 5 godina. JAMSTVO:jamčimo da čemo u jamstvenom roku,koji teče datumom prodaje besplatno ukloniti nedostatke na akumulatoru najkasnije 45 dana od dana prijave greške. Ukoliko se utvrdi tvornička greška na akumulatoru isti če biti zamijenjen novim. Da čemo osigurati servis u našim servisima u trajanju od 5 godina (ovisno o proizvodu(Start,stacionarni,AGM i GEL). Da če naš akumulator trajati 12 mjeseci od dana prodaje pod uvjetom da se isti koristi u solarnim sustavima, plovilima,renta car,poljoprivrednim i građevinskim strojevima te taxi službama.. U slučaju ispražnjenosti akumulatora duže od sedam dana dolazi do sulfatiziranja i njegovog uništenja te u tom slučaju nema odgovornosti za daljni vijek uporabe,odnosno prestaje važiti garancija. U slučaju opravdane reklamacije akumulatora garancijski rok teče od dana kupnje reklamiranog akumulatora i garancija se ne produžava na zamjenski akumulator. Kupac je dužan o svome trošku dostaviti akumulator u prodavaonicu u kojoj je isti nabavio.Ovo jamstvo se priznaje samo ako se kupac obrati najbližem servisu i samo ako je uz opravdanu reklamaciju priložio račun o kupnji akumulatora i ovjereno jamstvo od strane prodavača.Jamstvo se ne priznaje ako su na akumulatoru vidljiva mehanička oštećenja ili ako je dulje vrijeme bio električki ispražnjen ,tj nije bio napunjen u roku od sedam dana. Ako je električki ispražnjen akumulator bio izložen nižim temperaturama te je došlo do smrzavanja elektrolita jamstvo se ne priznaje. Ako se korisnik nije pridržavao uputa o uporabi i održavanju.Ako je nastupila istrošenost akumulatora u teškim uvjetima rada(taxi ,strojevi itd). Za oštećenja prilikom transporta proizvođač ne snosi odgovornost